SÚJB utajuje před vládou a českou veřejností porušení dohody z Melku.

Závažné bezpečnostní nedostatky JE Temelín nejsou stále odstraněny.

”Praha/Linec (13. března 2007).” V činnosti SÚJB pod vedením paní Drábové existuje celá řada ještě mnohem vážnějších pochybení, než v posledních dnes diskutované opakované úniky kyseliny borité z primárního okruhu. Jedním z nich je chybná informace vlády a české veřejnosti o porušení dohody z Melku. Konečná technická zpráva mezinárodní komise, která pracovala z pověření rakouské vlády, je přitom k dispozici již od října 2005. Zpráva jednoznačně potvrzuje přetrvávání nejzávažnějších bezpečnostních nedostatků. Z české strany nebyla žádná podobná zpráva vypracována a do dnešního dne neexistuje ani žádné odborné stanovisko k závěrům rakouské zprávy. „Tento stav je z mezinárodního hlediska katastrofální a zjevným dokladem skutečnosti, že SÚJB pod vedením paní Drábové neplní své povinnosti“, prohlásil Pavlovec.

Dohoda z Melku je závaznou mezinárodněprávní dohodou mezi Českou republikou a Rakouskem. Kapitola VI dohody z Melku (ve znění z Bruselu ze dne 29.11.2001) vytváří přímý vztah mezi zahájením komerčního provozu JE Temelín a vyřešení bezpečnostních problémů, specifikovaných v příloze 1. Na základě všeobecného konsensu je kolaudace elektrárny považována za nejzazší mez zahájení komerčního provozu. Vzhledem k nevyřešeným stěžejním bezpečnostním problémům vyplývá z vydání kolaudačního rozhodnutí jednoznačné porušení dohody z Melku.

Například hned u nejdůležitějšího bodu – ochrany vysokotlakých potrubí na kótě 28,8m proti následnému zlomu – nebyla realizována vůbec žádná účinná technická opatření. Podstata problému tkví ve skutečnosti, že se v prostorách na úrovni 28,8m nacházejí všechna čtyři vysokotlaká potrubí vycházející z containmentu ve velmi těsné blízkosti. V případě prasknutí jednoho z nich dojde k mohutnému švihu částí potrubí, který může vyvolat následné prasknutí dalších vedení. To by vedlo ke vzniku těžké havárie. V zemích EU jsou tato vedení stavebně oddělena (Německo) nebo vyvedena z containmentu v dostatečné vzdálenosti (Francie). V případě JE Temelín bohužel dosud nedošlo k realizaci relevantních technických opatření, která by vedla k odstranění tohoto velmi závažného bezpečnostního nedostatku.

Firma ČEZ se v posledních letech snaží zpětně definovat většinu problematických potrubí jako zónu vyloučení zlomu („Bruchausschlußzone“, „Superpipe“). Tento přístup je zcela v rozporu se základními požadavky konceptu vyloučení zlomu. Ten je v zemích EU používán pouze pro krátké přímé části potrubí s co nejmenším počtem svárů. Součástí konceptu je příprava již ve fázi plánování, příprava materiálu a zvláštní kontroly. Ani jedna z uvedených podmínek však není v JE Temelín splněna. „I když se zjevně jedná o úplně nesprávné použití konceptu vyloučení zlomu, SÚJB tento stav z nepochopitelných důvodů toleruje“, prohlásil Pavlovec. „Tento přístup se dá již označit pouze jako ohrožení jaderné bezpečnosti“.

.