Nová expertíza rakouské vlády: Dohoda z Melku je právoplatnou smlouvou v oblasti mezinárodního práva.

K projednání před mezinárodním soudem je třeba souhlasu České republiky.

”Praha/Linec (14. května 2007)”. Dnes byla ve Vídni zveřejněna expertíza v oblasti mezinárdoního práva, týkající se dohody z Melku. Na jejím vzniku se podíleli experti úřadu spolkového kancléře, ministerstva zahraničních věcí a externí odborníci v oblasti mezinárodního práva. Experti došli jednoznačně k názoru, že dohoda z Melku je platnou smlouvou v oblasti mezinárodního práva. Mezinárodněprávní statut dohody nedávno zpochybnila česká vláda. Dne 27. dubna uvedl úřad vlády na svých internetových stránkách: „Vzhledem k tomu, že melkský proces není smlouvou podle mezinárodního práva, není ani možné jej ukončit, či vypovědět, a to ani jednostranně, ani po dvoustranném jednání.“ Není ovšem jasné, na základě jakých právních expertíz česká vláda k tomuto názoru dospěla. „Žádám vládu České republiky, aby zveřejnila své právní analýzy ke statutu dohody z Melku“, prohlásil Pavlovec. „Porovnáním s analýzami rakouské strany bude možno tento zjevný rozpor vyřešit“.

Dohoda z Melku je závaznou mezinárodněprávní dohodou mezi Českou republikou a Rakouskem. Kapitola VI dohody z Melku (ve znění z Bruselu ze dne 29.11.2001) vytváří přímý vztah mezi zahájením komerčního provozu JE Temelín a vyřešení bezpečnostních problémů, specifikovaných v příloze 1. Konečná technická zpráva mezinárodní komise, která pracovala z pověření rakouské vlády, je k dispozici již od října 2005. Zpráva jednoznačně potvrzuje přetrvávání nejzávažnějších bezpečnostních nedostatků. Z české strany nebyla žádná podobná zpráva vypracována a do dnešního dne neexistuje ani žádné odborné stanovisko k závěrům rakouské zprávy.

Jako poslední možnost vyřešení případných sporů se ukazuje projednání před Mezinárodním soudem. Rakousko se jeho autoritě podrobuje dobrovolně, Česká republika však ne. K projednání sporu je tedy třeba souhlasu české strany. Vzhledem ke skutečnosti, že dohoda z Melku umožnila odblokovat kapitolu energetika před vstupem do EU, je souhlas české strany jasnou morální povinností. „Jsem pevně přesvědčen, že česká vláda toto svolení vydá a umožní tak řešení sporu nezávislým soudem“, prohlásil Pavlovec. „Odmítnutí by totiž potvrdilo skutečnost, že JE Temelín zdaleka nedosahuje požadované bezpečnostní úrovně“.

.