Nové testy potvrzují předpovědi ohledně degradace aktivní zóny 1. bloku JE Temelín. Od poloviny února lze očekávat kritickou situaci.

Odstavení reaktoru musí následovat nejpozději do konce ledna, aby se předešlo nebezpečí selhání jeho ochranného havarijního systému.

”Praha, Linec (8. ledna 2007)”. Kontrolní testy funkčnosti havarijního systému prvního bloku JE Temelín, které proběhly o minulém víkendu prokázaly, že již třicet z celkového počtu 61, t.j. téměř polovina, kontrolních tyčí nedosáhlo svých koncových poloh. „Naše předpověď, zveřejněná 13. prosince, se tím jednoznačně potvrdila,“ říká Radko Pavlovec. „Přes tvrzení provozovatele a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost představuje počet nedosedajících řídících tyčí zcela jasně důležitý indikátor stavu aktivní zóny.“

Degradace aktivní zóny reaktoru 1. bloku JETE pokračuje razantně. V rámci poldeního testu 6. ledna nedosáhlo předepsaných koncových pozic již 49,2% (30 z 61). Analýza dosavadních výsledků testů prokazuje posílení kvadratického podílu trendové linie oproti předešlému palivovému cyklu. Takto lze očekávat rychlé zhoršení funkce řídících orgánů prvního bloku, čímž by aktivní zóna 1. bloku JETE překročila kritickou hranici, kdy by již docházelo k selhání řídících tyčí kvůli nadměrným deformacím palivových článků. Takový stav již nastal 2. června roku 2006 a vedl k odstavení reaktrou a předčasné výměně paliva a zkrácení palivové kampaně o tři měsíce. Jak dokládají aktuálně naměřené údaje, tyto problémy neodstraní ani dřívější výměna paliva. „Podle našich srovnávacích výpočtů by se aktivní zóna 1. bloku JETE mohla dostat do kritické situace již kolem 15. února,“ říká Radko Pavlovec. „Zařízení by mělo být odstaveno nejpozději ke konci ledna, aby byla zachována nutná bezpečnostní rezerva a nedošlo k bezpečnostnímu ohrožení obyvatelstva.

Na základě zkušeností z června roku 2006 musíme vycházet z toho, že při chybné funkci více než 75% řídících tyčí může dojít k podstatnému zhoršení systému havarijní ochrany, a proto dosažení tohoto stavu nutno za každou cenu zabránit. Podle amerických předpisů je nedosednutí tyčí do koncové pozice nutno brát jako příznak možné závažné poruchy a musí být bezodkladně učiněna opatření k odstranění problému. Z těchto předpisů by se mělo v tomto případě bezpochyby vycházet, jelikož používané palivo je americké výroby. Státní úřad pro jadernou bezpečnost nepohlíží na rostoucí počet selhávajících řídících tyčí jako na problém a není schopen nařídit účinná opatření. Jedinou reakcí Úřadu je zkrácení intervalu pro testy aktivní zóny na zhruba 30 dnů. Toto opatření však vzhledem ke strmému růstu degradační křivky neskýtá žádnou záruku, že bude včas odhaleno závažné selhání havarijního systému reaktoru a jediným zodpovědným řešením by bylo zastavit provoz zařízení s řídícími tyčemi, které nejsou plně funkční. „Podle předložených údajů by SÚJB mělo bezodkladně zakázat provoz 1. bloku JE Temelín,“ říká Pavlovec.

Povšimněte si prosím grafické přílohy se znázorněním křivky degradace jaderného paliva na 1. bloku JETE jako předpovědi ze dne 13. prosince 2006 a se zobrazením výsledku testu ze 6. ledna 2007.

.