Deformace jaderného paliva v JE Temelín

V posledních dvou letech se v JE Temelín objevil velmi vážný bezpečnostní problém – nadměrné deformace jaderného paliva. Důsledkem těchto deformací je zhoršení funkčnosti řídích tyčí, které může vést až k jejich selhání. Provozovatel JE Temelín byl donucen k několika předčasným výměnám paliva, které již způsobily miliardové ztráty a produkci desítek tun nadbytečného radioaktivního odpadu.

Dne 2.6.2006 byl 1. blok JE Temelín náhle odstaven. Jako důvod uvedl provozovatel výpadek cirkulačního čerpadla. Ve skutečnosti byly v průběhu závady čerpadla zjištěny vážné potíže v oblasti systému rychlého odstavení reaktoru. Tyto problémy byly tak závažné, že reaktor prvního bloku již nebylo možno dále provozovat. Z celkového počtu 61 řídích tyčí nedosedlo 51 (tzn. 84%!) do koncové polohy, dvě z nich dokonce zcela selhaly. Následné vynucené odstavení reaktoru v důsledku degradace aktivní zóny bylo označeno jako „několikadenní urychlení plánované odstávky k výměně paliva“. Veřejnost se již nedozvěděla, že ve skutečnosti měla výměna paliva proběhnout až na podzim. Jednalo se tedy o předčasnou výměnu paliva s posunem o 3 až 4 měsíce vůči původnímu harmonogramu.

Výsledky testů pádu klastrů, které byly následně zveřejněny SÚJB, ukázaly dramatický vývoj degradace aktivní zóny ve 4. palivové kampani (viz následující grafické znázornění). Již na přelomu roku 2006 nedosedalo do koncové polohy 18 řídících tyčí. Provozovatel ani SÚJB neprovedli žádná aktivní opatření k vyřešení problému, nýbrž se omezili na pasívní pozorování, t.j. provádění testů pádu klastrů v intervalech zhruba šesti týdnů. Tento pasivní přístup vedl až ke ke kritickému stavu zjištěnému dne 2.6.

Degradace aktivní zóny prvního bloku JETE pokračovala i v následující 5. palivové kampani razantním tempem. K zamezení dalšího kritického stavu navrhl Radko Pavlovec v rámci expertního workshopu v JE Temelín již v září 2006 zavedení kritéria pro maximální tolerovaný počet nedosedajících řídících tyčí. Přítomní zástupci firmy ČEZ a SÚJB tento návrh briskně odmítli, sami však žádné podobné řešení neprezentovali. Jediným opatřením bylo zkrácení intervalu zkoušek pádu klastrů ze 6 na 4 týdny. Zkouška pádu klastrů ovšem pouze zpětně dokumentuje stav aktivní zóny. Tímto způsobem nelze zaručit akceptovatelný stav aktivní zóny v intervalu mezi dvěma zkouškami.

Na základě údajů prezentovaných SÚJB jsme v polovině prosince předpovídali, že ke kritickému stavu s možným selháním řídících tyčí by mohlo dojít již v polovině února (viz grafika). V rámci kontrolního měření dne 6. ledna 2007 již více než polovina řídících tyčí (32 z celkových 61) nedosedla do předepsaných koncových poloh. Tato hodnota byla zcela v souladu s naší prognózou.

[[ILLU:GALLERY_001 | center | nobox | ]]

Provozovatel JE Temelín se pod tlakem kritických informací k degradaci aktivní zóny rozhodl reaktor 1. bloku dne 26. ledna odstavit a provést další předčasnou výměnu paliva. Tím nedošlo k dosažení kritického podílu 75% nedosedajících řídících tyčí, jehož existenci provozovatel JE Temelín vždy odmítal.

Předčasná výměna paliva však nemůže být považována za skutečné řešení problému. Jedná se pouze o odstraňování příznaků. Skutečná příčina spočívá v nevhodnosti jaderného paliva firmy Westinghouse, které tato společnost vyvinula pro JE Temelín jako prototyp, v podmínkách trvalého provozu. Jak je vidět na základě dosavadního vývoje, předčasná výměna paliva na podzim roku 2006 nevedla k žádnému zlepšení. Tím ovšem selhal i celý projekt rekonstrukce aktivní zóny JE Temelín – jedno z údajných hlavních „bezpečnostních zlepšení“ temelínských reaktorů.

Firma ČEZ prezentuje nyní jako řešení změnu dodavatele paliva. Má se jím stát ruská firma TVEL. Tato změna však vyvolává celou řadu závažných bezpečnostních otázek. Dojde k další rekonstrukci aktivní zóny, celý projekt Temelín musí být tedy nově posouzen. Vzhledem ke skutečnosti, že právě nedostatky původního ruského projektu vyvolaly nutnost změn v aktivní zóně, se návrat k ruskému dodavateli jeví jako velmi riskantní.

[[home.dws?XSB=FDOIJJUF&xxnode=1361|Další informace]]

.