„Motivační program“ firmy ČEZ: stovky miliónů jako odměna za stomiliardovou ztrátu?

Program nemá s motivačními programy světových firem nic společného, jedná se o tunelování firmy.

Realizace stamilionových zisků z tzv. členů představenstva a dozorčí rady firmy ČEZ je prováděna na úkor zisku firmy a tedy v konečném důsledku i daňového poplatníka. Osoby, které z programu profitují, se nijak nezasloužily o růst hodnoty firmy ČEZ. Nárůst ceny akcií byl způsoben především všeobecným růstem akciových trhů, z kterého po rozšíření EU profitoval celý středoevropský region.

Část zvýšení ceny byla způsobena politickým rozhodnutím o výhodném prodeji státních podílů v distribučních společnostech firmě ČEZ. Tato transakce byla ovšem nevýhodná jak pro daňové poplatníky, tak i pro spotřebitele. Není zjistitelný žádný vliv managementu či dokonce dozorčí rady na růst ceny akcií společnosti. „Paradoxně jsou v rámci tohoto programu odměňovány dokonce i osoby, které jsou spoluodpovědné za trátu nejméně 100 milard korun, která vznikla realizací ekonomicky nesmyslného projektu dostavby JE Temelín“, prohlásil Pavlovec.

Názvy „opční program“ či „motivační program“ mají zřejmě vzbudit dojem, že se jedná o podobnou konstrukci, jakou používají některé zahraniční firmy k motivaci managementu. V případě opčního programu společnosti ČEZ ovšem ve skutečnosti neexistuje žádná podobnost se standartními programy tohoto druhu. Jedním z nejdůležitějších prvků opčních programů je jejich návaznost na držení akcií společnosti. Členové výkonného vedení mohou v rámci opčního programu uplatnit pouze takový počet opcí, který odpovídá počtu akcií v jejich majetku. Na jejich nákup musí vynaložit značné množství vlastních prostředků a jako všichni akcionáři nesou také riziko ztráty v případě negativního vývoje kurzu. Držení tohoto množství akcií je podmínkou realizace opcí v rámci opčních programů. V případě opčního programu firmy ČEZ žádný podobný mechamismus neexistuje, účastnici programu nemají povinnost nakoupit a držet odpovídající počet akcií a nenesou tedy vůbec žádné riziko či odpovědnost.

Dalším důležitým znakem moticačních opčních programů je jejich omezení na výkonné vedení firmy. V žádném případě se na něm nesmí účastnit členové dozorčí rady, kteří mají činnost představenstva a výkonného vedení nezávisle kontrolovat. Tento mechanismus slouží také jako pojistka proti účelovým manipulacím s kurzem. V případě společnosti ČEZ prosadil majoritní vlastník – Fond národního majetku – v rozporu se světovými standarty právě účast členů dozorčí rady na programu. Zcela nepochopitelnou se jeví skutečnost, že jednou z osob oprávněných k účasti na opčním programu společnosti ČEZ je právě vedoucí FNM Jan Juchelka. Politická odpovědnost za tento katastrofální vývoj leží u ministrů Urbana a Sobotky.

Standartní opční program je realizován tak, aby nezatěžoval obchodní bilanci firmy. Oprávněné osoby musí svůj zájem oznámit před začátkem opčního programu. Opce jsou na začátku opčního progarmu zajištěny nákupem odpovídajícího počtu akcií. Platby v rámci opčního programu jsou tedy realizovány ze zisku z prodeje akcií a nepřinášejí pro společnost žádnou ztrátu. V případě opčního programu společnosti ČEZ došlo především v případě dozorčí rady ke zpětné deklaraci – při nástupu jejích členů do funkce nebyla většina z nich k účasti oprávněna. Vzhledem k masívnímu rozšíření programu není řádně zajistěn přislušným počtem akcií. Akcie jsou nakupovány za současnou mnohem vyšší cenu, firmě tím vznikají vysoké ztráty.

Standartní motivační program dále odlišuje podíl oprávněných osob na zlepšení bilance společnosti, aby nedocházelo k „odměnám“ za změny, které byly způsobeny převážně externími faktory. K těm patří například všeobecný růst akciových indexů, ke kterému došlo v minulém roce v celém středoevropském regionu. V rámci opčního programu firmy ČEZ realizují oprávněné osoby jako zisk celý rozdíl ceny akcií na úkor firmy. Jsou tedy z prostředků daňových poplatníků odměňováni i za růst burzovních indexů, který jistě nezpůsobily.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem není možno označit opční program firmy ČEZ za standartní motivační program, ale spíše za tunelováni firmy.

 

.