Ochrana klimatu díky jaderné energii? Jen další lež jaderné lobby…

V diskusích o ochraně klimatu vidí jaderná lobby svou poslední šanci, aby alespoň zpomalila dramatický pokles podílu jaderné energie na celosvětové výrobě elektřiny. Do popředí diskuse se tak dostává jediná výhoda jaderné energetiky – relativně nízké emise oxidu uhličitého. Zástupci jaderné lobby, kteří se nikdy nezajímali o problematiku životního prostředí, mutují v posledních letech do podoby zapálených ochránců klimatu. Etablováním jaderné energie jako příspěvku k ochraně klimatu má být uměle vytvořena ekonomická výhoda oproti konkurenci ve formě klasických tepelných elektráren.

Jedná se již o poměrně starou argumentaci. Jak ukazuje přiložený obrázek, zabýval se známý německý týdeník „Der Spiegel“ touto problematikou již v říjnu 1991. Věnoval jí dokonce titulní stranu s názvem „S atomovou energií proti klimatické katastrofě? ATOMOVÁ LEŽ.

Titelseite Der Spiegel "Die kernkraft-Lüge"Nasazení jaderných elektráren k odstranění skleníkového efektu je však zcela nesmyslné. Jak víme minimálně od katastrofy v Černobylu, skrývají jaderné elektrárny obrovský potenciál ohrožení. Tento potenciál ohrožení je nutné klasifikovat jako mnohem závažnější než příspěvek elektráren, spalujících fosilní paliva, ke klimatickým změnám. Kromě přímého potenciálu ohrožení produkují jaderné elektrárny také vysoce nebezpečné radioaktivní odpady, jejichž likvidace není vyřešena ani po 50 letech provozování jaderných elektráren. Toto ohrožení produkcí vysokoradioaktivních odpadů musíme považovat za alespoň tak závažné, jako ohrožení produkcí skleníkových plynů.

Představa, že by mohla být jaderná energetika použita jako možnost pro ochranu klimatu, pochází z monokauzálního způsobu myšlení, které se zaměřuje jen a pouze na produkci oxidu uhličitého. Jakmile akceptujeme jaderné riziko a produkci radioktivních odpadů jako rovnoprávná kritéria, přestává jaderná alternativa existovat.

Kromě zásadní absurdity „jaderné alternativy“ existují také další argumenty proti jejímu použití. Ochrana klimatu je velmi úzce spojena s otázkou ekonomiky. Zadání úkolu zní: Jak dosáhneme největšího efektu s minimálními náklady? I když nebudeme brát zřetel na pochybnosti ohledně bezpečnosti využití jaderné energie, nepředstavuje jaderná energetika kvůli svým vysokým nákladům realistickou možnost. Mnohem příznivější jsou opatření ke zvýšení energetické efektivnosti (jako např. kogenerace) nebo využívání obnovitelných zdrojů energie.

Emise CO2 při výrobě elektřiny

Oproti tvrzení, které šíří jaderná lobby, se výroba elektřiny v jaderných elektrárnách neobejde bez emisí skleníkových plynů. Dobývání rudy, přípravu jaderného paliva, stavbu a likvidaci jaderných elektráren provází emise oxidu uhličitého. Následující obrázek ukazuje relaci emisí CO2 z jaderných elektráren ve srovnání s jinými metodami získávání elektřiny.

Ekvivalent produkce CO2 při výrobě elektřiny z různých výrobních zdrojů

Jak je vidět z tohoto obrázku, existují z pohledu produkce emisí CO2 mnohem příznivější alternativy výroby elektřiny. V první řadě musí být vyzdvižena role zvyšování energetické efektivity.

Jaderná energie nepředstavuje z bezpečnostně-technického, ale ani z ekonomického hlediska akceptovatelnou možnost ochrany klimatu. Proto je nutné co nejdříve zamezit zneužívání podpůrných nástrojů ochrany klimatu pro rozvoj jaderné energetiky.

.