Vliv na ŽP

Mapa vytipovaných lokalit pro konečné úložiště jaderných odpadů

Obce ve všech lokalitách (žlutá značka) odmítají úložiště vysoceradioaktivního odpadu z jaderných elektráren na svém území. SÚRAO navrhuje další lokality, nyní ve vojenských újezdech (šedá značka).


Größere Kartenansicht

Proces EIA na nové bloky JE Temelín odporuje evropskému právu: Horní Rakousko podává stížnost k Evropské komisi

Práva účastníků přeshraničního procesu EIA musí být zajištěna – zneužití protiprávního stavu pro zájmy jaderné lobby je neakceptovatelné.

Země Horní Rakousko zaslala Evropské komisi stížnost proti porušení směrnice EU k procesu posuzování vlivů na životní prostředí – tzv. proces EIA, kvůli stávajícímu znění českého zákona EIA. Bezprostředím podnětem je probíhající proces EIA na nové bloky JE Temelín. Platný český zákon odporuje směrnici EU číslo 85/337/EWG v tom, že neumožňuje přezkoumání výsledků procesu soudní cestou. Práva účastníků jsou tímto nepřípustně omezena a samotné posouzení je pouhou fraškou. Precist cely clanek »

Vláda a jaderná lobby v parlamentu úmyslně zneužívají protiprávní zákon EIA k urychlenému prosazení výstavby nových reaktorů v Temelíně.

Účastníci mezinárodního procesu EIA informují Evropskou komisi a požadují okamžité podání žaloby k Evropskému soudnímu dvoru.

Zpráva z tiskové konference účastníků přeshraničního procesu EIA k záměru výstavby nových jaderných bloků v lokalitě JE Temelín, konané dne 25. 2. 2009 v Českých Budějovicích

(České Budějovice 25. února 2009) Dne 27. 6. 2007 vydala Evropská komise Odůvodněné stanovisko, ve kterém vyzvala Českou republiku k urychlené novelizaci českého zákona 100/2001 Sb., tzv. Zákon EIA tak, aby tato právní norma odpovídala právu EU. Vláda se příslibem “rychlé” novelizace snažila odradit Evropskou komisi od důraznějších opatření. Precist cely clanek »

Pane ministře Římane, nepovolte těžbu uranu

Členové občanského sdružení Naše Podještědí napsali otevřený dopis ministrovi průmyslu

Vážený pane ministře, dovolte, abychom jako občanské sdružení Naše Podještědí tímto dopisem reagovali na připravovanou změnu energetické koncepce, kterou Vaše ministerstvo navrhuje.
Jelikož se v bodě o „obnovení těžby uranu“ jedná o zavádějící informace a veřejnosti se tak předkládá nepřesná představa o tom, jak jsou zdroje uranové rudy v ČR palivem do českých jaderných elektráren, musíme důrazně rozporovat změnu energetické koncepce v tomto bodě. Precist cely clanek »

Evropská komise potvrzuje: Český zákon o EIA je v rozporu s evropským právem, řízení o porušení smlouvy bylo již zahájeno.

EU akceptuje stížnost účastníků procesu EIA a zdůrazňuje přednost evropského práva v případě procesu EIA k novým blokům v JE Temelín. Zpráva z tiskové konference účastníků přeshraničního procesu EIA k záměru výstavby nových jaderných bloků v lokalitě JE Temelín konané dne 14. ledna 2009 v Českých Budějovicích
Dne 19. listopadu 2008 podaly české nevládní organizace – účastníci procesu EIA – stížnost k Evropské komisi ve věci porušování práva Evropské unie. Obdobným způsobem postupují také účastníci procesu EIA z Německa a Rakouska. České právní předpisy v oblasti procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou v rozporu s unijním právem Tento stav se podstatným způsobem dotýká české veřejnosti, protože krátí její možnost prosadit dodržení zákonných požadavků. Aktuálně platný Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 100/2001 Sb. je v rozporu s evropským právem, konkrétně směrnicí 85/337/EWG, článek 10a. Účastníci procesu EIA nemají v České republice zatím dostatečnou možnost přezkoumání rozhodnutí úřadů nezávislým soudem.
Podání stížnosti předcházely aktivity, kterými chtěli účastníci proceszu EIA dosáhnout souladu českého práva s evropskou legislativou, včetně zaslání otevřeného dopisu kompetentním členům české vlády. Upozornění se týkalo aktuálních aktivit společnosti ČEZ a.s., která začátkem července požádala o posouzení vlivů na životní prostřední (EIA) záměru výstavby nových jaderných bloků v lokalitě Temelín. Vláda však návrhy na odstranění protiprávního stavu odmítla.
Již za několik týdnů od podání stížnosti obdržel právní zástupce stěžujících si organizací dopis od Generálního ředitelství pro životní prostředí. Vedoucí oddělení pan Burgués sdědil, že stížnost bude zahrnuta do již zahájeného řízení pro porušení Smlouvy č. 2006/2271, které řeší neslučitelnost českého práva se směrnicí týkající se posuzování vlivů veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Tím bylo jednoznačně potvrzeno, že zákon EIA se skutečně nachází v závažném rozporu s evropským právem.
Evropská komise uznává oprávněnost stížnosti a ve své odpovědi dokonce konstatuje: „V případě, že členský stát neimplementoval určité ustanovení směrnice do vnitrostátních právních předpisů, je toto ustanovení vymahatelné a musí být respektováno vnitrostátními soudy. Pokud tomu tak není, Komise může zahájit řízení pro porušení práva.“
„Toto konstatování je pro nás velikým zadostiučiněním a zárukou, že naše práva při prosazování zákona nebou moci být pominuta. Firma ČEZ, hodlající využít mezery v zákonech, nebude moci obejít závažné výhrady angažované veřejnosti vůči výstavbě dalších zcela nepotřebných jaderných bloků v Temelíně“, prohlásili Mgr. Monika Wittingerová-Machová a ing. Vladimír Halama, zástupci stěžujících si organizací. „Je nám velmi líto, že vláda odmítla naše konstruktivní návrhy na rychlé odstranění protiprávního stavu. Porušování evropského práva není dobrou vizitkou pro předsednictví Unie“,

Evropská komise potvrzuje: Český zákon o EIA je v rozporu s evropským právem, řízení o porušení smlouvy bylo již zahájeno.

Dne 19. listopadu 2008 podaly české nevládní organizace – účastníci procesu EIA – stížnost k Evropské komisi ve věci porušování práva Evropské unie. Obdobným způsobem postupují také účastníci procesu EIA z Německa a Rakouska. České právní předpisy v oblasti procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou v rozporu s unijním právem Tento stav se podstatným způsobem dotýká české veřejnosti, protože krátí její možnost prosadit dodržení zákonných požadavků. Aktuálně platný Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 100/2001 Sb. je v rozporu s evropským právem, konkrétně směrnicí 85/337/EWG, článek 10a. Účastníci procesu EIA nemají v České republice zatím dostatečnou možnost přezkoumání rozhodnutí úřadů nezávislým soudem.
Podání stížnosti předcházely aktivity, kterými chtěli účastníci proceszu EIA dosáhnout souladu českého práva s evropskou legislativou, včetně zaslání otevřeného dopisu kompetentním členům české vlády. Upozornění se týkalo aktuálních aktivit společnosti ČEZ a.s., která začátkem července požádala o posouzení vlivů na životní prostřední (EIA) záměru výstavby nových jaderných bloků v lokalitě Temelín. Vláda však návrhy na odstranění protiprávního stavu odmítla.
Již za několik týdnů od podání stížnosti obdržel právní zástupce stěžujících si organizací dopis od Generálního ředitelství pro životní prostředí. Vedoucí oddělení pan Burgués sdědil, že stížnost bude zahrnuta do již zahájeného řízení pro porušení Smlouvy č. 2006/2271, které řeší neslučitelnost českého práva se směrnicí týkající se posuzování vlivů veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Tím bylo jednoznačně potvrzeno, že zákon EIA se skutečně nachází v závažném rozporu s evropským právem.
Evropská komise uznává oprávněnost stížnosti a ve své odpovědi dokonce konstatuje: „V případě, že členský stát neimplementoval určité ustanovení směrnice do vnitrostátních právních předpisů, je toto ustanovení vymahatelné a musí být respektováno vnitrostátními soudy. Pokud tomu tak není, Komise může zahájit řízení pro porušení práva.“
„Toto konstatování je pro nás velikým zadostiučiněním a zárukou, že naše práva při prosazování zákona nebou moci být pominuta. Firma ČEZ, hodlající využít mezery v zákonech, nebude moci obejít závažné výhrady angažované veřejnosti vůči výstavbě dalších zcela nepotřebných jaderných bloků v Temelíně“, prohlásili Mgr. Monika Wittingerová-Machová a ing. Vladimír Halama, zástupci stěžujících si organizací. „Je nám velmi líto, že vláda odmítla naše konstruktivní návrhy na rychlé odstranění protiprávního stavu. Porušování evropského práva není dobrou vizitkou pro předsednictví Unie“,
Link: [[http://www.ct24.cz/ekonomika/41675-zakon-ktery-umozni-rozhodnuti-o-dostavbe-temelina-pry-odporuje-pravu-eu| Zpravodajství ČT24 k této problematice ]]

Bilaterální setkání expertů u SÚJB provázely nepříjemnosti, vedoucí české delegace chtěl potlačit kritické prohlášení

Upozornění na rozpor českého zákona EIA s evropským právem mělo být z protokolu odstraněno

Praha, 22. října 2008. V rámci dnešního bilaterálního setkání mezi českými a rakouskými experty k otázkám jaderné energetiky došlo k nepříjemnostem. V rámci diskuze k probíhajícímu zjišťovacímu řízení EIA na plánované nové bloky v JE Temelín poukázali zástupci Horního Rakouska a Burgenlandu na rozpor českého zákona EIA s evropskou legislativou a žádali zajištění řádného procesu EIA v souladu s evropským právem. Vedoucí české delegace ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost obratem požádal vedení rakouské delegace, aby deklarovala, že toto stanovisko „neexistuje“. „Arogance jaderné lobby dosáhla již neuvěřitelných rozměrů,“ prohlásil Radko Pavlovec. „Místo, aby se vypořádala s opodstatněnou kritikou, chce zavřít ústa kritikům. Pokus o takovou cenzúru je nutno kategoricky odmítnout. Porušování evropského práva při posuzování vlivů nových jaderných bloků v Temelíně na životní prostředí je více než zjevné.“

Příloha: ”’„Zakázané“ stanovisko k právním problémům procesu EIA:”’
Praha, 22.10.2008
Prohlášení k přeshraničnímu procesu EIA k záměru výstavby nových jaderných bloků v lokalitě JE Temelín
Poukazujeme na skutečnost, že předmětný proces EIA probíhá v rozporu s evropským právem. Práva účastníků jsou v rozporu se článkem 10a směrnice 85/337/EWG omezena nedovoleným způsobem. Neexistuje možnost přezkoumání konečného stanoviska nezávislým soudem.

Žádáme českou stranu, ukončit tento protiprávní stav a umožnit řádný proces EIA v souladu s evropským právem.

Všechna krajská zastupitelství odmítají úložiště jaderného odpadu na svém území.

Před nadcházejícími volbami do krajských zastupitelských orgánů deklarovala krajská zastupitelstva ve všech čtyřech dotčených krajích své rozhodné odmítnutí úložišti jaderného odpadu na svém území. Krajští zastupitelé odmítli dokonce i zanesení záměru do územního plánu, což může znamenat ukončení průzkumných prací ve vytipovaných lokalitách. Precist cely clanek »

Proces EIA k novým blokům v Temelíně probíhá v rozporu s evropským právem – účastníci řízení podávají stížnost k Evropské komisi

Vláda při plném vědomí právních nedostatků toleruje proces EIA s vyloučením veřejnosti<br>Stížnost k Evropské komisi je jedinou možností k ochraně práv občanů<br>Porušování evropského práva vládou premiéra Topolánka vrhá stín na předsednictví EU

”’Zpráva z tiskové konference konané dne 19. listopadu 2008 v Českých Budějovicích”’<br>
Účastníci tiskové konference sdělují, že dnešního dne podávají stížnost k Evropské komisi na porušení práva Evropské Unie. Ve stížnosti upozorňují na neslučitelnost českých právních předpisů s evropským právem v oblasti procesu EIA se zvláštním zřetelem k řízením o povolení jaderných zařízení. „Považujeme za zcela neakceptovatelné, aby proces EIA k tak důležitému projektu jakým je rozšíření JE Temelín proběhl v rozporu s evropským právem a tedy bez možnosti pro účastníky předmětného řízení prosadit zákonné požadavky“, prohlásil ing. Vladimír Halama.
Podání stížnosti předcházely aktivity, kterými chtěli členové stěžujících si organizací dosáhnout souladu českého práva s evropskou legislativou, včetně zaslání otevřeného dopisu kompetentním členům české vlády. Upozornění se týkalo aktuálních aktivit společnosti ČEZ a.s., která začátkem července požádala o posouzení vlivů na životní prostřední (EIA) záměru výstavby nových jaderných bloků v lokalitě Temelín. „Z odpovědí oslovených nejvyšších představitelů ČR však vyplynulo, že vláda při plném vědomí závažných právních nedostatků umožňuje společnosti ČEZ provést posouzení EIA v rozporu s evropským právem“, prohlásil Radko Pavlovec. „Vláda nejen není ochotna chyby napravit, ale dokonce se zdá, že svým liknavým postupem chce umožnit společnosti ČEZ zahájit proces EIA s vyloučením veřejnosti i pro rozšíření JE Dukovany“.
Aktuálně platný Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 100/2001 Sb. se nachází v rozporu s evropským právem, konkrétně směrnicí 85/337/EWG, článek 10a. Účastníci procesu EIA nemají v České republice dostatečnou možnost přezkoumání rozhodnutí úřadů nezávislým soudem.
Pan premiér Topolánek ve svém dopise odpověděl, že „dle tohoto zákona (100/2001 Sb.) nemůže vláda jako vrcholný orgán výkonné moci do tohoto procesu jakkoliv zasahovat.“ Zapomněl ovšem zmínit, že vláda jako zástupce majoritního vlastníka firmy ČEZ může firmě nařídit stažení žádosti o posouzení výstavby nových bloků v rámci procesu EIA. Přesně tento postup byl navržen v otevřeném dopisu ze dne 1. října. Proti řízení, ve kterém jsou podstatně omezeny možnosti veřejnosti ve prospěch společnosti ČEZ nevystoupil ani místopředseda vlády a ministr pro životní prostředí pan Bursík, který nám – v rozporu se skutečností odpověděl, že nekompatibilita „se týká až fáze přístupu k právní ochraně po proběhnutí EIA i příslušných správních řízení.“
„Zahájení procesu EIA na posouzení vlivů zcela nepotřebných jaderných bloků v Temelíně z letošního července je evidentně naplánováno tak, aby se kritické připomínky daly jednoduše obejít“, prohlásil ing. Manfred Doppler. „Proti tomu jsme se rozhodli postavit. Proces EIA je totiž za současných podmínek pouhou fraškou“.
Jsme toho názoru, že není v zájmu České republiky, aby právě v době předsednictví EU byla vláda konfrontována s mezinárodním protestem a vleklými soudními spory. Navrhovali jsme proto čisté řešení, které by mohlo výše zmíněným sporům zamezit. Vzhledem k nečinnosti a neochotě vládních představitelů zůstává podání stížnosti k Evropské komisi jedinou možností k ochraně práv účastníků řízení EIA.

Ing. Vladimír Halama, CSc. za OS V Havarijní zóně JE TemelínIng. Monika Machová-Wittingerová za OS Jihočeské matky, České BudějoviceDipl. Ing. Manfred Doppler, za Tschechisch-Österreichisches Anti-Atom-Komitee, Freistadt Radko Pavlovec, pověřenec země Horní Rakousko pro otázky jaderných zařízení